Foto: Stedelijke Musea Zutphen
Historisch Zutphen

Zutphense Burgerwacht (1)

  Column

Evenals in andere plaatsen was ook in Zutphen voor 1940 een burgerwacht actief.

Door A.C.H. ter Hoek

Op 10 februari 1919 werd door de burgemeester op het stadhuis het bestuur geïnstalleerd. In de Staatscourant van 8 december 1919 werden de statuten gepubliceerd. Daarin staat dat de vereniging de naam 'De Vrijwillige Zutphensche Burgerwacht' zal dragen. Het een vereniging is van ingezetenen opgericht "om het wettig gezag na daartoe door dat gezag te zijn opgeroepen, zo nodig met de wapens in de hand te steunen in de bestrijding van aanranding van de openbare orde en te verdedigen tegen georganiseerd verzet".
Alle inwoners van de gemeente Zutphen vanaf 18 jaar die instemmem met het doel van de vereniging konden zich aanmelden als lid. Het bestuur mocht zonder opgaaf van redenen iemand weigeren of ontslaan. Ieder lid kon op elk moment zijn lidmaatschap schriftelijk opzeggen. De vereniging werd geleid door een bestuur van zeker vijf leden waaronder de commandant.

De burgerwacht bestond uit één of meer vendels van zo'n honderd man onderverdeeld in vier secties. Die bestonden weer uit twee groepen. De indeling is in handen van een commandant die door de burgemeester werd benoemd. De kosten moesten betaald worden uit: subsidies, bijdragen, giften en schenkingen.

Het tienjarig bestaan werd feestelijk herdacht met een toespraak van de burgemeester. De leden ontvingen een herinneringsmedaille.

Onder grote belangstelling werd in januari 1936 een eigen onderkomen in gebruik genomen. Gevestigd in de voormalige school A aan de van Tilstraat. Deze straat lag tussen de Nieuwstad en de Overwelving. Met medewerking van het gemeentebestuur, de leden van de burgerwacht en goedgezinde stadgenoten is deze huisvesting tot stand gekomen. Een eerste stap om de burgerwacht voor te bereiden op de taak die haar misschien wacht. "We leven in een bezeten tijd en we weten het. Die verdwazing kan tot gevolg hebben dat de Burgerwacht geroepen wordt haar preventieve werking om te zetten in een daadwerkelijke."
De burgemeester zei blij te zijn dat hij weer eens in deze kring kan zijn. Hoewel hij niet denkt dat er in Nederland een burgeroorlog komt, moet men rekening houden met die zeer kleine mogelijkheid. Als openingshandeling loste de burgemeester in het schietlokaal het eerste schot op één van de zes schietbanen.

Meer berichten