Gemeente/ politiek

Lagere inkomsten uit gemeentefonds voor Bronckhorst

Bronckhorst - De meicirculaire 2019 laat voor dit jaar en de komende jaren een korting op de uitkering van het Rijk zien, oplopend tot ruim € 825.000 minder in 2023. De gemeente Bronckhorst ontvangt zodoende minder geld uit het gemeentefonds.

Lagere Rijksuitgaven voor 2018 en lagere geraamde inflatie bij het Rijk werken door in de uitkering voor gemeenten.

Voor de jeugdzorg komen wel landelijk extra middelen beschikbaar wegens de grote structurele tekorten bij gemeenten op dit onderdeel. Voor Bronckhorst gaat het om € 560.000 extra in 2019 en € 420.000 extra in 2020 en 2021. De extra middelen van het Rijk gelden tot en met 2021. Structurele invulling is nog niet toegezegd.

De gemeente Bronckhorst zal de effecten voor het lopende begrotingsjaar – de meicirculaire en de stand van de 1e tussenrapportage geven samen € 2.630.000 tekort - nader onderzoeken en kijkt vervolgens of dat andere keuzes voor dit jaar vraagt. De effecten voor de komende jaren worden in de meerjarenbegroting 2020 – 2023 verwerkt.

Meer berichten