Gemeente/ politiek

D66 Zutphen-Warnsveld geeft code rood af

Zutphen - Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek geeft D66 Zutphen-Warnsveld een code rood af omdat de partij er zeker van is dat er nog grotere problemen ontstaan als men zo blijft doorwerken. Het rekenkameronderzoek legt bestuurlijke patronen bloot waaruit blijkt dat de raad de verkeerde, te weinig of te laat informatie krijgt.

De accountant zei afgelopen jaar: "Als Zutphen een bedrijf zou zijn dan waren we failliet". Zo slecht is de financiële situatie, volgens de partij. "Als het roer niet snel omgaat zal Zutphen onder curatele van de Provincie staan en de rekening betaald moeten worden door de burgers," zegt raadslid Yvonne ten Holder.

Het college van B&W geeft met deze wijze van werken blijk van minachting van de raad. Hierdoor wordt de raad, als volksvertegenwoordigers de mogelijkheid ontnomen zijn taak uit te voeren en het college te controleren. Er wordt in Zutphen een loopje genomen met de democratie. En nog steeds maakt het college goede sier met geld dat er niet is.

Ten Holder: "Het onder curatele van de Provincie gesteld worden, betekent dat de Provincie de gemeente draconische bezuinigingen en verhogingen van belastingen oplegt, waarover wijzelf geen zeggenschap meer hebben. Terwijl er nu al forse bezuinigingen op het sociaal beleid liggende met grote gevolgen voor onze inwoners en de zorg, welzijn, sport, en cultuurvoorzieningen. Dit constaterend ergeren wij ons mateloos aan de niet per se noodzakelijke uitgaven die hetcollege ook nu nog steeds doet en waar het geld eenvoudig niet voor beschikbaar is, zoals de kermis verplaatsen zonder onderbouwing van een financieel plan, straten vernieuwen zoals de Lange Hofstraat op een manier waardoor het méér geld gaat kosten dan begroot."

In het gepresenteerde onderzoek 'Wankel geheel' schetst de Rekenkamer Commissie een ontluisterend beeld van de manier waarop het college van B&W met de financiën omgaat. D66 ziet haar bange vermoedens bewaarheid worden: het onderzoek laat zien dat er sprake is van financieel wanbeleid en het niet serieus nemen van de raad.

De Rekenkamer Commissie geeft een bikkelhard oordeel over de wijze waarop B&W met de financiën omgaat. Zij zegt in het rapport dat de raad stelselmatig, te laat of niet geïnformeerd is over de juiste bedragen dan wel de consequenties van de besluiten. Ook was de financiële informatie regelmatig té optimistisch van toon, van slechte kwaliteit, en gaf het college regelmatig relativeringen zoals de boodschap dat tekorten opgevangen konden worden uit reserves. De handelwijze van B&W leidt tot de constatering dat of er is sprake van bewuste misleiding dan wel hebben we te maken met een onkundig bestuur.

Ten Holder: "Illustratief is het voorbeeld toen onze fractie vroeg om een overzicht van de reserve Sociaal Domein bij de voorjaarsnota in 2017. We hebben daar maanden op moeten wachten en het werd pas ruim een half jaar later uitgereikt in het voorjaar 2018. Alle financiële besluiten voor 2018 en volgende jaren waren toen inmiddels genomen."

De rekenkamercommissie trekt op basis van het onderzoek dan ook de conclusie dat de gemeenteraad zijn controlerende rol niet heeft kunnen uitvoeren.

Men vindt dat B&W, inclusief de burgemeester ziet dat er forse tekorten dreigen, de raad direct in kennis gesteld moet worden. Dit vindt men algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

D66 is van mening dat er maandag 20 mei , een inhoudelijk verantwoordingsdebat in de raad gevoerd moet worden over dit onderzoeksrapport.

Van het college, als verbindende schakel tussen college en raad, wil D66 graag weten of zij bij hun mening blijven dat het onderzoeksrapport te scherp van toon is.

"Het is zuur dat wij als D66 fractie in de raad veelvuldig gewezen hebben op het ontbreken van de benodigde financiële onderbouwingen en gevolgen van voorstellen van het college," geeft Ten Holder aan. "Regelmatig werden wij hierom door andere partijen weggehoond." D66 vindt een goed financieel beheer niet een doel op zichzelf maar een grondvoorwaarde om goed beleid te kunnen voeren. De schaarse beschikbare financiële gemeenschapsmiddelen kunnen maar één keer goed uitgegeven worden aan de vele taken die er liggen.

Een financieel gezonde gemeente heeft voldoende geld voor veiligheid, zorg, armoedebestrijding, het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt en extra ondersteuning voor mensen die dit nodig hebben.

"Op belangrijke cruciale momenten lijkt het vaak alsof de Gemeenteraad Zutphen als geheel niet bestaat. Zeker we hebben raadsvergaderingen maar daar is altijd een grote scheidslijn: het is coalitie versus oppositie."

Men hoopt dat de gemeenteraad maandag opstaat en eigentijdse politiek laat zien om de grote opgaven die we hebben het hoofd te bieden. "De raad als sterk stadsbestuur, dat is broodnodig voor onze prachtige stad."

Meer berichten