Gemeente/ politiek

Gemeenteraad buigt zich over hamer- én bespreekstuk

Brummen/Eerbeek – Op donderdag 18 april komt de gemeenteraad bijeen om besluiten te nemen. Er staan ditmaal twee voorstellen op de agenda. De raadsvergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom. Inspreken tijdens de vergadering is niet mogelijk. Dit kan tijdens de raadsfora.

Op de agenda staan enkele vaste punten, zoals een lijst van ingekomen stukken. Eén voorstel staat op de agenda als 'hamerstuk'. Over dit voorstel zijn de partijen het tijdens het raadsforum al eens. Ze gaan er daarom waarschijnlijk niet meer over in gesprek. Het gaat om twee documenten die te maken hebben met de politieorganisatie in Oost-Nederland. De politiezorg in onze gemeente valt namelijk onder deze regio. Het gaat om het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 en de concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 van Politie Oost-Nederland. De gemeenteraad dient naar verwachting géén zienswijze in op beide documenten.

Debat over regionale energiestrategie

Tijdens het forum van 4 april bleek dat de gemeenteraad met elkaar in debat wil over het voorstel om de startnotitie voor de Regionale Energie Strategie (RES) vast te stellen. De RES is één van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te bereiken. De RES gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Ook geeft de RES een strategie voor de regionale warmtetransitie in de bebouwde omgeving. Het doel is om samen met lokale en decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties te komen tot een concreet plan. Op die manier wil de regio voldoen aan de zichzelf opgelegde 55% CO2-reductie in 2030. De eerste stap om te komen tot een Regionale Energiestrategie (RES) is het vaststellen van een startnotitie. Het college stelt de raad voor géén wensen of bedenkingen kenbaar te maken op de concept-startnotitie RES. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om de geraamde gemeentelijke kosten van €80.000 voor de ontwikkeling van de RES te dekken uit de bestemmingsreserve 'Duurzaamheid'.

U vindt de vergaderstukken op www.brummen.nl/gemeenteraad. Wilt u ze liever op papier lezen? Dan kunt u de stukken inzien in het gemeentehuis in Brummen en bij het Eerbeekse Servicepunt.

Meer berichten