Zes inhoudelijke onderwerpen op raadsagenda

Brummen – De onderwerpen die aan bod komen tijdens de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 21 februari zijn bekend. Van de zes inhoudelijke voorstellen komen er vijf als bespreekstuk aan bod. De vergaderstukken vindt u op www.brummen.nl/gemeenteraad.

Ook liggen er voor belangstellenden binnenkort weer exemplaren klaar bij de receptie van het gemeentehuis en het Eerbeekse Servicepunt. De besluitvormende bijeenkomst is zoals gebruikelijk openbaar en begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom de bijeenkomst bij te wonen. Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet mogelijk. De raadsfora zijn hiervoor het uitgelezen moment.

De agenda kent enkele vaste agendapunten, waaronder de lijst van ingekomen stukken. Eén voorstel staat op de agenda als 'hamerstuk'. Het gaat om enkele documenten van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Concreet gaat het om de bestuursagenda 2019-2023 en de uitgangspunten voor de GGD-begroting voor volgend jaar. Naar verwachting wordt over dit voorstel een besluit genomen zonder dat de gemeenteraad daarover nog inhoudelijk in debat gaat. Tijdens het raadsforum op 7 februari is namelijk gebleken dat alle fracties dit voorstel steunen.


Werken aan actuele woonvisie

De onderwerpen waarover de raad wel met elkaar in gesprek gaat voordat een besluit wordt genomen zijn gevarieerd. Zo ligt er een startnotitie om te komen tot een actuele woonvisie voor onze gemeente. Deze notitie met de titel 'herijking Woonvisie' beschrijft het proces en de inhoud om te komen tot een actuele versie van de bestaande Woonvisie 2016-2025. Gelijktijdig worden ook de uitgangspunten voor het wel of niet toestaan van woningen (het afwegingskader) tegen het licht gehouden.

Gemeentelijk huishoudboekje

De gemeenteraad buigt zich ook over de vraag welke financiële kaders en uitgangspunten van belang zijn om als gemeente een financieel gezonde gemeente te zijn. Omdat de gemeente geen vet op de botten heeft, wordt dit voorjaar goed gekeken en onderzocht met welke maatregelen dit bereikt kan worden. Denk daarbij aan noodzakelijke bezuinigen, beleid bijstellen of inkomsten verhogen. Uiteindelijke keuzes worden gemaakt bij de behandeling van de perspectiefnota in juni dit jaar, maar het college vraagt de raad om nu alvast duidelijke financiële kaders en uitgangspunten aan te geven.


Haalbaarheidsonderzoek en schuldhulpverlening

Ook ligt er het voorstel op de raadstafel om een budget van maximaal 15.000 euro beschikbaar te stellen voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctioneel centrum (MFC) in Eerbeek. Dit onderzoek wordt dan uitgevoerd in samenwerking met de initiatiefgroep MFC Eerbeek 'De Ontmoeting'. Ook buigt de raad zich over het uitgebrachte rapport van de rekenkamercommissie over schuldhulpverlening.

Lokaal gastheerschap

Tot slot bevat de raadsagenda ook het voorstel om de samenwerking met Stichting Visit Brummen-Eerbeek voort te zetten. Deze stichting geeft invulling in het lokaal gastheerschap. Als de raad instemt met het voorstel krijgt de samenwerking na een pilotfase nu een vastere vorm. De hoogte van de jaarlijkse instandhoudingssubsidie wordt gemaakt op basis van te maken productprestatieafspraken.

Meer berichten