Gemeentebestuur Brummen kiest voor PlusOV

Brummen – Het college van B&W van Brummen heeft het bestuur van PlusOV laten weten verder te willen met PlusOV. Concreet betekent dit dat Brummen de dienstverleningsovereenkomst voor het totale doelgroepenvervoer voor een periode van vier jaar wil verlengen. Overigens heeft de gemeente hier wel een aantal belangrijke voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden zijn mede ingegeven door de wensen die de gemeenteraad op 18 oktober heeft gegeven.

Het college vraagt PlusOV om bij de aanbestedingsronde voor vervoerders in te zetten op een kleinschaliger verdeling van de percelen. Hierdoor is er meer ruimte voor meerdere (liefst lokale) kleinere vervoerders. Ook is er een stevig Programma van Eisen met heldere criteria en duidelijke sancties nodig. Daarin moet duidelijk zijn dat prestaties leidend zijn. Worden de prestaties door een vervoerder niet gehaald dan kan het contract met deze vervoerder tussentijds worden opgezegd.

De voorwaarden die de gemeente stelt aan de voortzetting van de samenwerking binnen PlusOV zijn in het belang van de reizigers die van het vervoer afhankelijk zijn. Wethouder Jolanda Pierik licht dit toe: "We vinden het erg belangrijk dat mensen die niet zelfstandig kunnen reizen goed vervoerd worden in onze gemeente. Continuïteit en het liefst een vaste chauffeur is voor deze groep reizigers belangrijk. Dit willen we bereiken door bij de nieuwe aanbestedingsronde ook de lokale, kleinere vervoerders mee te laten doen."

Het gemeentebestuur heeft er vertrouwen in dat PlusOV kan doorgroeien naar een robuuste organisatie. Wel realiseert het college zich dat deze doorontwikkeling van PlusOV ook afhankelijk is van de deelname van de andere regiogemeenten aan PlusOV. Het kan zijn dat het vervoervolume van PlusOV te klein wordt als te veel gemeenten niet door willen gaan met PlusOV. De beoogde voordelen van deze vorm van samenwerking vallen dan weg. Mocht deze situatie zich voordoen, dan heeft de gemeente Brummen het recht om de beslissing om verder te gaan met PlusOV te heroverwegen.

Meer berichten