Acht inhoudelijke voorstellen op gemeenteraadsagenda

Brummen – Naar verwachting de laatste besluitvormende gemeenteraadvergadering in deze bestuursperiode vindt plaats op donderdag 15 maart aanstaande. Acht voorstellen staan op de agenda, waaronder ook het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek. De besluitvormende bijeenkomst is zoals gebruikelijk openbaar en begint gezien de volle agenda ditmaal om 19.00 uur. U bent van harte welkom de bijeenkomst bij te wonen. Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet mogelijk. De raadsfora zijn hiervoor het uitgelezen moment.

Van de acht inhoudelijke voorstellen staan er zeven als bespreekstuk benoemd. Drie ervan hebben betrekking op de toekomstplannen voor Eerbeek. Naast het bestemmingsplan voor grote delen van Eerbeek (inclusief het PlanMER en het ontwerpbesluit hogere waarden geluid) gaat het om de grondexploitaties die horen bij het programma Ruimte voor Eerbeek en de concept-samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en papierindustrie.

De vier andere raadsvoorstellen die de raad gaat bediscussiëren voordat erover een besluit wordt genomen zijn het onderhandelingsresultaat over de uittreding van de gemeente Brummen uit de gemeenschappelijke regeling Delta, de participatiewijzer, de integrale visie over het beheer van de openbare ruimte en de aankoop door de gemeente van het 'Verian-pand' aan de Graaf van Limburg Stirumplein 7 in Brummen.

Ook staat er een voorstel op de agenda als 'hamerstuk', namelijk het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een woning tussen de woningen Dorpsstraat 6 en 16 in Hall. Ook is er vanuit de raad aangegeven dat ze het collegebesluit over de managementletter 2017 van de accountant willen bespreken. Dit besluit maakt onderdeel uit van de lijst met ingekomen stukken voor de raad.

Vergaderstukken
U kunt de vergaderstukken vanaf 15 maart 2018 raadplegen en downloaden via de website www.brummen.nl (kies bij 'bestuur en politiek' voor 'gemeenteraad' en vervolgens de groene button 'vergaderingen'). Ook liggen er dan voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken klaar bij de receptie in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.

Meer berichten