College voornemens pand 'Verian' in Brummen aan te kopen

Brummen – Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 9 januari 2018 de intentie uitgesproken om over te gaan tot aankoop van het huidige pand van Stichting Verian. Dit pand is gevestigd aan het Graaf van Limburg Stirumplein 7 in Brummen. Doel is om deze locatie te betrekken bij de toekomstige ontwikkeling van het centrum van het dorp Brummen. Voordat burgemeester en wethouders overgaan tot de aankoop vraagt het de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet voor de aankoop van dit pand beschikbaar te stellen.

Na de vaststelling (in 2010) van de structuurvisie voor het centrum van het dorp Brummen heeft de gemeente een passieve houding aangenomen. Er werd vertrouwd op marktinitiatieven om de kansen die er liggen in het dorp te benutten. Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad via een motie uitgesproken om vanaf het jaar 2018 de ontwikkeling van het dorpscentrum alsnog actief ter hand te willen nemen. In de programmabegroting voor 2018 is hiervoor ook een budget van € 50.000 opgenomen. Dit bedrag is bedoeld om een start te maken met het opstellen van een inrichtingsplan. Vooruitlopend daarop heeft het college nu de intentie uitgesproken het perceel aan het Graaf van Limburg Stirumplein 7 te kopen. B&W stellen de gemeenteraad voor het benodigde krediet hiervoor beschikbaar te stellen.

Inrichtingsplan
Dit jaar geeft het college uitvoering aan de raadsmotie. Dit betekent dat er een proces wordt gestart om te komen tot een zogenoemd inrichtingsplan. Zo'n plan moet een concreter beeld geven van de ontwikkeling van het centrum. Daaronder valt ook de toekomstige invulling van het perceel Graaf van Limburg Stirumplein 7. Vooruitlopend hierover stelt het college de gemeenteraad wel voor om vooruitlopend op dit inrichtingsplan om de actuele mogelijkheid om dit perceel nu te verwerven ook daadwerkelijke te benutten.

Stichting Verian verwacht vanaf eind 2018 hun diensten te gaan aanbieden vanuit het nieuw te realiseren gezondheidscentrum in de voormalige Rooms Katholieke kerk aan de Primulastraat. Om die reden heeft het gemeentebestuur met Verian afspraken gemaakt over het voortzetten van gebruik van het huidige pand tot het moment van verhuizen.

Het is de verwachting dat de gemeenteraad nog in de maand februari een besluit neemt over het collegevoorstel.

Meer berichten

Shopbox