"Nieuw plan biedt een toekomst voor papierdorp Eerbeek"

Eerbeek – "Er is een mooie toekomst voor het dorp Eerbeek," laat verantwoordelijk wethouder Eef van Ooijen weten nadat het college van burgemeester en wethouder afgelopen dinsdag het voorstel voor een nieuw bestemmingsplan voor Eerbeek heeft aangeboden aan de gemeenteraad. "In de afgelopen jaren zat Eerbeek op slot. Het papierdorp zat zichzelf daarbij behoorlijk in de weg. Aan de ene kant is er de industrie waar 2500 mensen hun brood verdienen in en aan de papier. En aan de andere kant het dorp waarvan de inwoners nu eindelijk eens willen beginnen met het bouwen van huizen en scholen. Of werken aan een mooi centrum. Na zestien jaar is er, dankzij dit nieuwe bestemmingsplan, een toekomst voor Eerbeek."

In juni vorig jaar was het ontwerpbestemmingsplan in grote lijnen al klaar. Afgelopen zomer heeft iedereen hier een reactie op kunnen geven. In totaal kwamen er 124 zienswijzen binnen. Daarvan hadden er 112 zienswijzen betrekking op het ontwerpbestemmingsplan. Twaalf zienswijzen gingen over het bijhorende ontwerpbesluit hogere waarden geluid. "We hebben alle reacties zorgvuldig bekeken en beantwoord," legt Van Ooijen uit. "Met veel van de indieners hebben we contact gehad om de reacties te bespreken. Waar nodig hebben we het plan aangepast en aangescherpt. Ook zijn er verschillende aanvullende onderzoeken gedaan. Daarnaast hebben we naar aanleiding van zienswijzen ook een informatieavond gehouden over de ontwikkelingen van Mayr Melnhof aan de Poelkampstraat. Kortom, we hebben alle reacties met zeer veel zorg behandeld." Het resultaat van dit alles is te lezen in de 'Reactienota vooroverleg en zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en PlanMER Eerbeek'. Een vergelijkbare reactienota is gemaakt voor de ingediende zienswijzen over het ontwerpbesluit over de geluidwaarden.

In de komende weken gaat de gemeenteraad alle stukken nauwkeurig bestuderen en bespreken. Dit moet leiden tot een besluit om het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek vast te stellen. Van Ooijen is positief gestemd over de uitkomst. "Er is een zeer zorgvuldig proces doorlopen, waarbij we elke belangrijke stap de gemeenteraad hebben betrokken. Omdat het zo'n belangrijk besluit is, hebben we ook de onafhankelijke adviescommissie voor m.e.r. actief betrokken. Deze heeft vooral het milieueffectrapport beoordeeld, dat hoort bij het ontwerpbestemmingsplan. De commissie vindt het een goed onderbouwd document, dat een goede basis biedt om een besluit te nemen over het bestemmingsplan".

Een nieuwe fase
Voor het college is het bestemmingsplan de basis voor een nieuwe fase. "Dit bestemmingsplan is nodig om ontwikkelingen in Eerbeek de ruimte te geven. Het plan regelt een nieuwe balans in het dorp tussen de papierindustrie, het centrumgebied en de woongebieden. Het vormt het startsein voor de uitwerking en uitvoering van bouw- en ontwikkelplannen die al lang op plank liggen." Van Ooijen wijst hierbij ook naar het recent afgesloten akkoord met projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis: "Samen met het bestemmingsplan was deze afspraak cruciaal om Eerbeek straks weer in beweging te krijgen. Daar waar de project-ontwikkelaar zich gaat richten op woningbouw in de Lombok en de vrijkomende schoollocaties, kunnen wij ons samen met inwoners, ondernemers en anderen concentreren op het ontwikkelen van het centrum-gebied." De wethouder doelt hier vooral op het Kerstenterrein, de stationsomgeving en het Burgersterrein.

Op naar besluitvorming…
Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over het bestemmingsplan zal het nog diverse forumbijeenkomsten houden. Twee bijeenkomsten staan gepland speciaal voor het vernemen van de reacties van indieners van een zienswijze. Een derde forumbijeenkomst is speciaal bedoeld om raadsleden vragen te laten stellen aan het college.

Op de website www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek zijn alle documenten over het bestemmingsplan en de hogere grenswaarden te vinden. De reactiesnota's liggen overigens ook ter inzage in het gemeentehuis in Brummen, bij het Servicepunt in Eerbeek en bij het overheidsinformatiepunt in de bibliotheek.

Meer berichten

Shopbox